misja i cele

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej, a także działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dobroczynności, w szczególności:

 1. promocja pozytywnych wzorców osobowych i postaw opartych na wartościach chrześcijańskich,
 2. szerzenie wiedzy religijnej oraz kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej,
 3. propagowanie wśród młodzieży idei jedności i solidarności oraz tolerancji i współpracy międzykulturowej,
 4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 5. aktywizacja, wspieranie, integracja młodzieży z różnych środowisk, ruchów, wspólnot i organizacji,
 6. inicjowanie i wspieranie działalności młodzieży w różnorodnych dziedzinach kultury i sztuki,
 7. wspieranie wszechstronnego rozwoju naukowego i różnych form samokształcenia wśród młodzieży,
 8. prowadzenie pracy dydaktycznej i społeczno – wychowawczej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym,
 9. inicjowanie, propagowanie i wspieranie różnych form wypoczynku,
 10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży,
 11. działalność charytatywna.

Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności przez:

 1. organizowanie:
  • rekolekcji, spotkań i wyjazdów formacyjnych oraz pielgrzymek,
  • obozów, kolonii, wyjazdów integracyjnych,
  • warsztatów artystycznych, między innymi: muzycznych, teatralnych, tanecznych, fotograficznych, plastycznych,
  • spotkań kulturalnych, wystaw, wernisaży,
  • masowych imprez kulturalnych, koncertów, festynów,
  • szkoleń, konferencji, kursów, wykładów, odczytów, paneli dyskusyjnych i sympozjów naukowych,
  • zajęć umożliwiających rozwijanie uzdolnień oraz wyrównywanie braków edukacyjnych,
  • konkursów związanych z celami Fundacji,
 2. współpracę i wsparcie finansowe ruchów, wspólnot i organizacji młodzieżowych,
 3. tworzenie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych, rekolekcyjnych i wypoczynkowych,
 4. działalność wydawniczą,
 5. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
 6. stypendia przeznaczone na rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży.